Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op 10/03/2023 – wijziging maatschappelijke zetel

1. Definities

Algemene Voorwaarden: zijn onderhavige voorwaarden voor het leveren van Diensten waarvan de Klant voorafgaandelijk kennis heeft kunnen nemen.
Consultancy Diensten: zijn de extra diensten (analyseren, onderzoeken, doorlichten, exploreren, begeleiden, …) in de brede zin van het woord die voorafgaand, naast of boven op de Monitoring Diensten worden geleverd aan de Klant.
Monitoring Diensten: zijn de diensten van monitoring van waterkwaliteit bij de Klant en de daaraan gekoppelde adviesverlening die Liquisens aanbiedt aan de Klant, zoals concreet omschreven in de Offerte. 
Data: zijn de data die Liquisens genereert via de Toestellen in uitvoering van de Monitoring Diensten.
Diensten: zijn de Monitoring Diensten en Consultancy Diensten.
Externe Leverancier: is een derde, meer specifiek een producent en/of leverancier van een Toestel.
Liquisens: Liquisens BV, met maatschappelijke zetel gelegen te Uitbreidingstraat 84, 2600 Berchem, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (Afdeling Antwerpen) onder nummer BE 0732.715.729.
Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon vermeld in de Offerte die een Overeenkomst met Liquisens aangaat en die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. 
Medewerkers: personeelsleden, zelfstandige medewerkers, onderaannemers, consultants, en enige andere natuurlijke of rechtspersonen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het verlenen van de Diensten. 
Overeenkomst: is de overeenkomst die tussen de Klant en Liquisens tot stand komt wanneer de Klant een Offerte aanvaardt of op andere uitdrukkelijke wijze een bestelling of opdracht plaatst, en waarvan deze Algemene Voorwaarden integraal deel van uitmaken.
Overmacht: de situatie waarin de uitvoering van de Overeenkomst voor één van de Partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, buiten de wil van de Partij(en) wordt verhinderd. Wordt onder meer (niet limitatief) beschouwd als overmacht: brand, oorlog, terreuraanslagen, ongunstige weersomstandigheden, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de Klant aan Liquisens is voorgeschreven, overheidsmaatregelen, epidemie, storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatie faciliteiten, de onbeschikbaarheid van servers van derden, staking, onbeschikbaarheid van Medewerkers en/of hun materiaal, algemene vervoersproblemen en elektriciteitsstoring. 
Partij(en): Liquisens en/of de Klant.
Toestel(len): zijn de toestellen of apparatuur van externe leveranciers die Liquisens gebruikt voor het uitvoeren van de Monitoring Diensten, zoals bijvoorbeeld sensoren.
Offerte(s): een formeel aanbod van Liquisens met een beschrijving van de Diensten die Liquisens aan de Klant wil aanbieden conform deze Algemene Voorwaarden. 
Vertrouwelijke Informatie: alle informatie, commercieel, financieel, technisch of anderszins, van welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, …), die in het kader van deze Overeenkomst tussen de Partijen werd uitgewisseld en waarvan redelijkerwijze verwacht kan worden dat deze kwalificeert als confidentieel. Informatie wordt in elk geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door de Partijen als zodanig werd gemarkeerd.
Voorwaarden: zijn de algemene (licentie)voorwaarden van toepassing op Toestellen van een Externe Leverancier, welke de Klant hierbij uitdrukkelijk aanvaard en welke integraal deel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden.

2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prijsberekeningen, Offertes, bestellingen van de Monitoring Diensten (en/of Consultancy Diensten) aangeboden door Liquisens alsook op alle Overeenkomsten tot stand gekomen tussen Liquisens en de Klant.

2.2. Behalve in geval van schriftelijke of uitdrukkelijke aanvaarding worden de eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant (alsook voorwaarden van derden) uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3. Liquisens behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen.

3. Informatieplicht en offertes

3.1. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Liquisens verstrekte gegevens noodzakelijk voor het opmaken van prijsberekeningen of Offertes.

3.2. De Klant verklaart door Liquisens volledig ingelicht te zijn over de mogelijkheden van de Diensten. De Klant erkent dat Liquisens hiervoor niet aansprakelijk gesteld kan worden.

3.3. Alle prijsberekeningen, Offertes en andere aanbiedingen van Liquisens hebben slechts een indicatief karakter en zijn niet bindend, tenzij door Liquisens anders schriftelijk is aangegeven.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

Liquisens is slechts verbonden tot uitvoering van de Overeenkomst na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van de Offerte door de Klant. Indien Liquisens op vraag van de Klant de opdracht, vermeld in de Offerte, aanvangt vooraleer de Overeenkomst ondertekend werd, dan geldt de aanvang van de opdracht als een aanvaarding door de Klant van de Offerte conform de Algemene Voorwaarden.

5. Duur en beëindiging

5.1. Tenzij anders bepaald in de Offerte wordt de Overeenkomst aangegaan voor een periode van één (1) jaar (“Initiële Termijn”). Na de initiële termijn van 1 jaar, wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd, tenzij een van beide Partijen de Overeenkomst opzegt mits het respecteren van een voorafgaandelijke schriftelijke opzegging van drie (3) maanden. Behoudens in geval van toepassing van Artikel 5.3, kan de Overeenkomst niet beëindigd worden tijdens de Initiële Termijn.

5.2. Indien de Klant de geplaatste bestelling of opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert voorafgaand aan het begin van uitvoering ervan, heeft Liquisens recht op een schadevergoeding ten belope van 40% van de waarde van de bestelling van de Diensten, onverminderd het recht voor Liquisens om de werkelijk geleden schade aan te tonen indien deze schade hoger is, en onverminderd het recht voor Liquisens op schadevergoeding.

5.3. Onverminderd haar recht op schadevergoeding, kan Liquisens naar eigen goeddunken de Overeenkomst opschorten of beëindigen in geval:

i. van niet-betaling door de Klant op de vervaldag van de factuur;
ii. de Klant uitstel van betaling heeft gevraagd, zich in staat van faillissement bevindt, indien de Klant kennelijk onvermogend is of in geval van ontbinding en/of vereffening van de vennootschap van de Klant;
iii. van bewijs of ernstige vermoedens van fraude verricht door de Klant.

5.4. Elke Partij kan de Overeenkomst bovendien beëindigen indien de andere Partij een bewezen grove fout of materiële contractuele tekortkoming begaat en deze niet heeft rechtgezet binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen nadat deze door de Partij die zich op deze fout beroept in gebreke was gesteld.

5.5. In alle gevallen zal de Klant Liquisens vergoeden voor alle op het ogenblik van de beëindiging effectief gepresteerde Diensten.

5.6. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die uitdrukkelijk zijn aangeduid als de beëindiging (met inbegrip van ontbinding) of het verstrijken van de Overeenkomst overlevend, evenals alle bepalingen van de Overeenkomst die de uitvoering of naleving ervan na de beëindiging of het verstrijken van de Overeenkomst beogen, zullen de beëindiging of het verstrijken van de Overeenkomst overleven en volledig van kracht blijven.

6. Uitvoering van de diensten

6.1. Liquisens verbindt zich ertoe de Diensten naar best vermogen uit te voeren ten behoeve van de Klant overeenkomstig de vereisten van professionaliteit en deskundigheid maar gaat geen resultaatsverbintenis aan. Liquisens levert op basis van de Monitoring Diensten een rapport op aan de Klant doch dergelijk rapport is gebaseerd op de Data die ter beschikking is en op de stand van de techniek op het moment van uitvoering van de Diensten.

6.2. Liquisens doet aanbevelingen aan de Klant op basis van de uitgevoerde Monitoring Diensten maar de Klant blijft verantwoordelijk voor eventuele (commerciële) beslissingen die ze neemt op basis van de adviezen van Liquisens. Liquisens kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen van het gebruik door de Klant van de aan de Klant opgeleverde adviezen of rapporten.

6.3. De eventueel door Liquisens opgegeven leverings- of uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief en geenszins bindend. Een overschrijding van deze termijnen kan nooit aanleiding geven tot verbreking van de Overeenkomst of tot schadevergoeding.

6.4. Liquisens voert deze Overeenkomst uit in alle vrijheid en onafhankelijkheid. Tussen Liquisens en de Klant bestaat geen hiërarchische verhouding. Liquisens draagt in geen geval enig werkgeversgezag op haar werknemers over aan de Klant.

6.5. Liquisens kan voor de uitvoering van de Monitoring Diensten gebruik maken van Toestellen van Externe Leveranciers. Het staat Liquisens vrij te bepalen welke en hoeveel Toestellen nodig zijn voor een optimale uitvoering van de Monitoring Diensten bij de Klant. De kosten verbonden aan het gebruik van deze Toestellen wordt aangerekend aan de Klant conform de prijzen opgenomen in de Offerte.

6.6. De Klant neemt ook uitdrukkelijk kennis van de garantiebepalingen in de Voorwaarden, welke in dat geval uitsluitend van toepassing zijn. De Klant erkent dat Liquisens niet aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele schade veroorzaakt door de Toestellen noch gehouden kan zijn tot enige garantieverplichting met betrekking tot de Toestellen.

6.7. Liquisens kan voor de uitvoering van de Diensten een beroep doen op onderaannemers, zonder voorafgaandelijk akkoord van de Klant.

6.8. De Klant zal steeds tijdig alle in redelijkheid door Liquisens gewenste medewerking verlenen. Liquisens verstrekt de Diensten binnen de grenzen van deze Overeenkomst en de door de Klant verstrekte informatie. De Klant garandeert de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie, opgegeven maten, eisen, specificaties van de Diensten en andere gegevens, die cruciaal zijn opdat Liquisens haar verbintenissen onder deze Overeenkomst zou kunnen nakomen. De Klant vrijwaart Liquisens voor elke schade die zou ontstaan door verkeerde, laattijdige of onvolledige informatieverschaffing.

7. (Intellectuele) eigendomsrechten

7.1. Tenzij anders vermeld in de Offerte, kent Liquisens de Klant een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht toe m.b.t. de resultaten van de door haar uitgevoerde Monitoring Diensten vanaf het moment van algehele betaling van alle facturen.

7.2. Indien het door Liquisens aan de Klant opgeleverde monitoring rapport gebruikt wordt voor verdere uitbouw of commercialisering, zal de Klant Liquisens vrijwaren tegen elke eis tot schadevergoeding door derden ingesteld, zelfs indien mocht komen vast te staan dat deze zijn oorsprong vindt in de door Liquisens geleverde Monitoring Diensten.

7.3. Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

7.4. De Data waartoe Liquisens toegang krijgt in uitvoering van de Monitoring Diensten zijn en blijven eigendom van de Klant. Echter, Liquisens krijgt het recht om deze Data aan te wenden om haar algoritmes te kunnen trainen met het oog op het voortdurend optimaliseren van haar Diensten.

8. Vertrouwelijkheid

8.1. Partijen en hun Medewerkers moeten de Vertrouwelijke Informatie die ze van de andere Partij in uitvoering van deze Overeenkomst ontvangen hebben, geheimhouden. Bovendien mogen de Partijen de Vertrouwelijke Informatie enkel gebruiken in het kader van deze Overeenkomst. De Partijen mogen Vertrouwelijke Informatie niet aan derden bekendmaken zonder de schriftelijke toelating van de andere Partij.

8.2. Bovenvermelde vertrouwelijkheidsverplichting is van toepassing gedurende de termijn van deze Overeenkomst en na beëindiging voor een periode van drie (3) jaar.

8.3. Wordt niet beschouwd als Vertrouwelijke Informatie indien en voor zover dit bewezen kan worden door de ontvangende Partij middels schriftelijke documentatie:

i. de informatie die op wettelijke wijze is bekomen bij een derde die door geen enkele vertrouwelijkheidsverplichting of geheimhouding gebonden is;
ii. de informatie die een Partij reeds kende vooraleer ze aan haar werd overgemaakt in het kader van deze Overeenkomst;
iii. de informatie die een Partij zelf heeft ontwikkeld zonder schending van deze Overeenkomst;
iv. de informatie die in het openbaar domein is gevallen zonder de tussenkomst of de fout van de Partij die ze heeft ontvangen;
v. de informatie die door een gerechtelijke of administratieve beslissing publiek moet worden gemaakt.

8.4. De Klant geeft hierbij aan Liquisens diens uitdrukkelijke toestemming om de Klant op te nemen in haar klantenlijst, een beknopte beschrijving van de opdracht te publiceren en de naam en het merk van de Klant te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden en PR-activiteiten.

9. De vergoeding en de betaling

9.1. Tenzij anders bepaald in de Offerte, zal de Klant, als vergoeding voor de Monitoring Diensten voor de duur van de Overeenkomst, het maandelijks bedrag betalen zoals bepaald in de Offerte. Eventuele Consultancy Diensten die Liquisens bijkomend uitvoert op vraag van de Klant worden bijkomend op time & material basis aangerekend, op basis van het uurtarief bepaald in de Offerte.

9.2. De vergoedingen zijn exclusief BTW en eventuele andere door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen.

9.3. Tenzij anders overeengekomen tussen de Partijen, zal Liquisens de door haar uitgevoerde Diensten op maandelijkse basis aan de Klant factureren.

9.4. Alle facturen zijn betaalbaar veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de Offerte. Het gebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de acht (8) werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde Diensten in.

9.5. De prijzen voor de Diensten kunnen jaarlijks op 1 januari door Liquisens herzien worden op basis van de volgende formule:

Nieuwe prijs = Basisprijs * (0,2 + 0,8 * (Nieuwe index /Aanvangsindex))

Voor toepassing van deze formule gelden volgende definities:

    • Basisprijs: prijs bij aanvang van de Overeenkomst;
    • Aanvangsindex: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde” van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de Overeenkomst;
    • Nieuwe index: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde” van de maand voorafgaand aan de datum van indexatie.

9.6. Liquisens kan in elk geval de prijzen voor de Diensten aanpassen in dit het gevolg is van een prijsaanpassing van de Toestellen doorgevoerd door de Externe Leverancier van die Toestellen.

9.7. Ingeval er zich plots fundamentele veranderingen in de omstandigheden voordoen die van invloed zijn op de afgesproken prijs en welke omstandigheden bij de prijsbepaling niet te voorzien waren en bovendien het contractuele evenwicht verstoren, komen de Partijen op eerste verzoek bij elkaar om tot een billijke aanpassing van het contract te komen. Indien de Partijen geen overeenstemming kunnen bereiken na dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf het verzoek tot aanpassing van de Overeenkomst, heeft de meest gerede Partij de mogelijkheid om de Overeenkomst op te zeggen door het versturen van een aangetekend schrijven met een opzegtermijn van dertig (30) kalenderdagen, zonder dat daardoor enige schadeloosstelling zou verschuldigd zijn.

9.8. Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning in gebreke. Bij het verstrijken van de betalingstermijn is de Klant een conventionele intrest verschuldigd gelijk aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 Wet Betalingsachterstand (Wet 02/08/2002, BS 07/08/2002), vermeerderd met 3%. Deze interest wordt vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele betaling berekend. Daarenboven is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag.

9.9. De Klant is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1. De aansprakelijkheid die Liquisens kan oplopen, vloeit voort uit een inspanningsverbintenis die door de Klant degelijk zal moeten worden aangetoond.

10.2. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de totale aansprakelijkheid van Liquisens wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal de vergoeding door de Klant verschuldigd voor de specifieke Diensten die de schade hebben verwekt (exclusief BTW). Indien de dienstverlening over verschillende jaren zou lopen dan kan Liquisens voor de vergoeding van de directe schade maximum gehouden zijn tot de waarde van de ter uitvoering van deze Overeenkomst gefactureerde bedragen voor de specifieke Diensten (exclusief BTW) gedurende een periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de dag dat het schadeverwekkend feit zich voordeed.

10.3. In geen geval zal Liquisens aansprakelijk zijn voor

i. onrechtstreekse, indirecte, incidentele of gevolgschade, waaronder, zonder hierbij limitatief te zijn, financiële of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van algemene kosten, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant, storing van planning, verlies van verwachte winst, verlies van kapitaal, verlies van klanten, gemiste kansen, verlies van gegevens, verlies van voordelen, aantasting en verlies van bestanden die voortvloeit uit de uitvoering van huidige Overeenkomst,
ii. schade veroorzaakt door een fout of nalatigheid van de Klant,
iii. de vergoeding van alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van het resultaat van de Diensten,
iv. de vergoeding van alle directe en indirecte schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door software of hardware geleverd of gemaakt door derden, of door enig ander element in het bedrijf van de Klant gebracht na totstandkoming van de Overeenkomst,
v. alle vorderingen door derden tegen de Klant gericht.

11. Bescherming van de persoonlijke data

De Klant erkent dat Liquisens de persoonsgegevens die de Klant opgeeft bij de aanmaak van een account of voor de opmaak van een Offerte of factuur (“Klantgegevens”) doorgeeft aan Liquisens teneinde Liquisens toe te laten uitvoering te geven aan de Overeenkomst. De verwerking van de Klantgegevens gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de Privacyverklaring.

12. Overmacht

Geen van beide Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van Overmacht. Indien een situatie van Overmacht langer dan zestig (60) kalenderdagen duurt, heeft elk van de Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend zonder dat de Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

13. Niet-afwerving

13.1. De Klant gaat akkoord niet actief de Medewerkers van Liquisens, rechtstreeks noch onrechtstreeks, te benaderen met het oog het engageren ervan of ermee samen te werken, en dit vanaf het begin van uitvoering van de Diensten tot twaalf (12) maanden na de einddatum van de Diensten en/of beëindiging van de Overeenkomst naargelang welk van beide het laatste valt, behalve indien beide Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

13.2. Indien de Klant een Medewerker van Liquisens contracteert, aanwerft of gebruikt maakt van de diensten van deze Medewerker(s), in dienstverband en/of op zelfstandige basis en/of via een vennootschap, dan zal de Klant een bedrag betalen aan Liquisens dat het equivalent is van zes (6) maandbezoldigingen/maandvergoedingen van die Medewerker. Zulke som zal te betalen zijn op de datum waarop de Medewerker voor het eerst geëngageerd werd of van zijn diensten gebruikt gemaakt werd.

14. Algemene bepalingen

14.1. De huidige Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van geschillen betreffende de uitvoering en/of interpretatie van huidige Overeenkomst die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement waar de hoofdzetel van Liquisens gevestigd is.

14.2. Deze Overeenkomst, noch de eruit voortvloeiende rechten of verplichtingen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van beide Partijen.

14.3. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Overeenkomst, of een gedeelte van een bepaling, zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de rest van de bepaling en de andere clausules. De Partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

14.4. Een Partij kan niet geacht worden afstand te hebben gedaan van een recht of aanspraak uit deze Overeenkomst of betreffende een wanprestatie van de andere Partij, tenzij deze afstand uitdrukkelijk wordt gedaan en schriftelijk wordt meegedeeld.

In geval een Partij bij toepassing van de vorige alinea afstand doet van een bepaald recht of aanspraak onder deze Overeenkomst die haar oorzaak vinden in een in gebreke blijven of andere wanprestatie van de andere Partij, kan deze afstand nooit worden geïnterpreteerd als afstand van enig ander recht of aanspraak onder deze Overeenkomst of betreffende een in gebreke blijven of andere wanprestatie van een andere Partij, zelfs indien beide gevallen grote overeenstemming vertonen.

14.5. In geval van tegenspraak tussen de Algemene Voorwaarden en de Offerte, zal de Offerte voorrang hebben op deze Algemene Voorwaarden. In geval van tegenspraak tussen Offerte of deze Algemene Voorwaarden en de Voorwaarden van de Externe Leverancier zullen de Voorwaarden van de Externe Leverancier voorrang hebben.

14.6. Deze Algemene Voorwaarden bevatten samen met de Offerte de volledige weergave van de rechten en plichten van Partijen, en treden in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen de Partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, zelfs indien deze voorwaarden anders zouden bepalen.

14.7. Alle kennisgevingen, verzoeken en andere communicatie onder deze Overeenkomst (met uitsluiting van de dagelijkse operationele communicatie) zullen schriftelijk gebeuren via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging of op enige andere wijze van communicatie gebruikelijk en overeengekomen tussen de Partijen.

© 2022 deJuristen IT-recht, Intellectuele Eigendom, Privacy & e-Compliance (www.dejuristen.be). Op de aangeboden informatie rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.